Algemeen

Algemene informatie
Leden
Leden van de PVWMD mogen deelnemen aan de door de PVWMD georganiseerde activiteiten.
Als lid van de PVWMD wordt bedoeld;
– werknemer, zijn of haar echtgeno(o)t(e).
– thuiswonende kinderen.
– oudwerknemers, zijn of haar echtgeno(o)t(e).
– Alleenstaande leden en alleenstaande buitengewone leden kunnen zich vergezellen
van 1 introducé.

 

Niet leden (Derden)
Voor deelnemers (derden) van buitenaf geldt de regel dat 50% van het totale bedrag per persoon wordt betaald. Hiernaast kan bij activiteiten nog een eigen bijdrage worden gevraagd.

Aanmelden
Leden van de PVWMD hebben voorrang boven derden op aanmelding van activiteiten.
Wanneer er meer aanmeldingen binnenkomen boven aanwezige plaatsen wordt er eerst geloot. Hierna wordt er een wachtlijst gehanteerd. Bij aanmelding, je naam, en lid van PVWMD ja/nee aangeven. Hierbij ook aangeven de naam en leeftijd van de overige leden die je aanmeld voor een activiteit.

Afmelden
Kun je onverhoopt niet deelnemen aan een door ons aangeboden activiteit, dit 48 uur van te voren aan ons melden via ons contactformulier, Contact.

Bij afmelden, na inloting,  zijn wij genoodzaakt 50%, van de kosten welke gemaakt zijn door de PV per persoon, in rekening te brengen.

(Activiteiten met een overnachting in het programma kunnen na loting niet meer worden afgemeld. Voor een dergelijke activiteit moeten reserveringskosten worden gemaakt. Bij afzegging na loting zijn wij genoodzaakt 50% van de gemaakte kosten, door PV WMD, per persoon in rekening te brengen)

Aansprakelijkheid
Deelname aan een evenement van/namens de PVWMD geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.
De PVWMD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.