Algemeen

Algemene informatie

Leden
Leden van de PVWMD mogen deelnemen aan de door de PVWMD georganiseerde activiteiten.
Als lid van de PVWMD wordt bedoeld;
     – werknemer, zijn of haar echtgeno(o)t(e).
     – thuiswonende kinderen t/m 17 jaar.
     – oud-werknemers, zijn of haar echtgeno(o)t(e). Tot 1 jaar na uitdiensttreding middels pensionering.

     – Alleenstaande leden en alleenstaande buitengewone leden kunnen zich
       vergezellen van 1 introducé.

Niet leden (Derden)
Voor deelnemers (derden) van buitenaf geldt de regel dat 100% van het totale bedrag per persoon wordt betaald. Bijdrage wordt vooruit betaald.

Activiteiten
Bij activiteiten kan een eigen bijdrage gevraagd worden aan de leden. Mocht dit van toepassing zijn wordt dit vermeld bij de informatie van de activiteit op de website

Aanmelden
Leden van de PVWMD hebben voorrang boven derden op aanmelding van activiteiten.
Wanneer er meer aanmeldingen binnenkomen boven aanwezige plaatsen wordt er eerst geloot. Hierna wordt er een wachtlijst gehanteerd. Bij aanmelding, je naam, leeftijd en eventuele aanvullende gegevens aangeven. Hierbij ook aangeven de naam en leeftijd van de overige leden die je aanmeld voor een activiteit.

Afmelden
Kun je onverhoopt niet deelnemen aan een door ons aangeboden activiteit, dit 48 uur van te voren aan ons melden via ons contactformulier, Contact.
Bij afmelden, na inloting,  zijn wij genoodzaakt 50%, van de kosten welke gemaakt zijn door de PV per persoon, in rekening te brengen.
(Activiteiten met een overnachting in het programma kunnen na loting niet meer worden afgemeld. Voor een dergelijke activiteit moeten reserveringskosten worden gemaakt. Bij afzegging na loting zijn wij genoodzaakt 50% van de gemaakte kosten, door PV WMD, per persoon in rekening te brengen)

     Aanvulling: 
     Als lid afzegt omdat hij/zij niet voldoet aan de coranaregels (die bekend zijn bij aanmelden) worden de kosten in rekening gebracht. 
     PV leden mogen altijd meedoen met een activiteiten. PV-leden hoeven niet mee te doen aan de loting, tenzij de opgave verhoudingsgewijs te veel is. Leden gaan altijd voor niet-       leden.

Aansprakelijkheid
Deelname aan een evenement van/namens de PVWMD geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. De PVWMD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.