Contact

Contactgegevens
Postadres
Personeelsvereniging WMD
Postbus 18
9400 AA ASSEN
Contact
Heb je vragen aan PVWMD of een leuke suggestie voor een activiteit?
Neem dan contact op met de personeelsvereniging: Contact
E-mailadres
personeelsvereniging@wmd.nl
Bankgegevens
RABOBANK banknr. NL43 RABO 0130 2751 31
t.n.v. PV van de WMD Drinkwater NV te Assen KvK-nummer 04006089

Bestuur

Bestuursleden
Het bestuur van de personeelsvereniging bestaat uit 7 enthousiaste collega’s:
Cathy Rubingh (voorzitter)
Nikki Bambach (penningmeester)
Nicole Roeland (secretaris en website)
Merel Lunsche (ondersteuning secretaris)
Arjan de Jonge (lid)
Harm Jannes Renkema (lid)

Mohamed Foaudhassan (lid)

Algemeen

Algemene voorwaarden/ huishoudelijk reglement PVWMD
Leden
Leden van de PVWMD mogen deelnemen aan door PVWMD georganiseerde activiteiten. Als lid van de PVWMD wordt bedoeld;
– werknemer, zijn of haar echtgeno(o)t(e), partner, vriend/vriendin etc.
– thuiswonende kinderen t/m 21 jaar.
– oud-werknemers, zijn of haar echtgeno(o)t(e) , partner, vriend/vriendin etc. Tot 1 jaar na uitdiensttreding middels pensionering.
– alleenstaande leden en alleenstaande buitengewone leden kunnen zich laten vergezellen door 1 introducé.

Niet leden (derden)
Voor deelnemers (derden) van buitenaf geldt de regel dat 100% van het totale bedrag per persoon wordt betaald. Bijdrage wordt vooruit betaald.

Activiteiten
Bij activiteiten kan een eigen bijdrage gevraagd worden aan de leden. Mocht dit van toepassing zijn wordt dit vermeld bij de informatie van de activiteit op de website.

Aanmelden
Leden van de PVWMD hebben voorrang op derden bij aanmelding van activiteiten. Wanneer er meer aanmeldingen binnenkomen dan aanwezige plaatsen wordt er eerst geloot *). Hierna wordt er een wachtlijst gehanteerd. Bij aanmelding, je naam, leeftijd op moment van de activiteit en eventuele aanvullende gegevens aangeven zoals dieetwensen/ allergieën etc. Hierbij ook aangeven de naam en leeftijd van de overige leden die je aanmeldt voor een activiteit.

*) Uitgezonderd van loting zijn activiteiten met overnachting, zie kopje activiteiten met overnachting.

Let op: aanmelden via een mobiele telefoon is helaas niet mogelijk.

Afmelden
Kun je onverhoopt niet deelnemen aan een door ons aangeboden activiteit, dan dien je dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken maar uiterlijk 12 dagen voor aanvang van de activiteit via ons mailadres personeelsvereniging@wmd.nl. Afmelden of wijzigingen doorgeven via bestuursleden is niet toegestaan om verwarring te voorkomen. Bij afmelden, na inloting, zijn wij genoodzaakt 50%, van de kosten die gemaakt zijn door de PV per persoon, in rekening te brengen. Mocht een ander lid gebruik willen maken van jouw plek(ken) dan vervalt dit. Wanneer men niet op komt dagen bij een activiteit of afmeldt binnen 48 uur, wordt 100% in rekening gebracht.

Inloting houdt in dat door de deelnemer een e-mail is ontvangen met de bevestiging dat deelgenomen kan worden aan de activiteit waarvoor is ingeschreven. Wanneer deze eerder dan de 12 dagen voor aanvang van activiteit wordt ontvangen blijven de 12 dagen voor afmelding gelden. Een eventuele eigen bijdrage wordt niet gerestitueerd bij afmelding na 12 dagen voor activiteit.

Deelname
Het bestuur van de personeelsvereniging heeft als doelstelling de deelnemers uiterlijk 12 dagen na sluitingsdatum van de activiteit op de hoogte te brengen of hij/zij is ingeloot. Aangezien wij op dat moment nog niet altijd beschikken over het programma vanuit de leverancier kan het zijn dat nadere informatie slechts enkele dagen voor de activiteit wordt verstrekt.

Let op: zonder een bevestiging van deelname is het niet mogelijk deel te nemen aan een activiteit.

Activiteiten met een overnachting
Activiteiten met een overnachting in het programma kunnen worden afgemeld tot 8 dagen nadat de bevestiging is ontvangen dat er deelgenomen kan worden aan de betreffende activiteit.  Voor een dergelijke activiteit moeten reserveringskosten worden gemaakt. Bij afzegging na deze 8 dagen en wanneer de plaats niet kan worden ingevuld door een ander lid, zijn wij genoodzaakt 75% van de gemaakte kosten, door PV WMD, per persoon in rekening te brengen. Ook een eventuele eigen bijdrage wordt niet gerestitueerd. De PV zal in het geval van een overnachting zo spoedig mogelijk met de deelnemers communiceren over deelname, zodat de deelnemer de betreffende dagen vrij kan houden. Daarom geldt bij een activiteit met overnachting de volgorde van aanmelding in plaats van loting.

Aanvulling
Als lid afzegt omdat hij/zij niet voldoet aan eventuele coronaregels (die bekend zijn bij aanmelden) worden de kosten in rekening gebracht. PV-bestuursleden mogen altijd meedoen met een activiteiten. PV-bestuursleden hoeven niet mee te doen aan de loting, tenzij de opgave verhoudingsgewijs te veel is. Leden gaan altijd voor niet-leden. Bij afmelding buiten de gestelde termijnen,  wegens onvoorziene omstandigheden door een lid, zal door het bestuur worden beoordeeld of daar sprake van is en of er reden is tot coulance.

Aansprakelijkheid
Deelname aan een evenement van/namens de PVWMD geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. De PVWMD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Afmelden lidmaatschap personeelsvereniging
Wanneer een lid zich afmeldt voor de PV geldt er een termijn van 2 jaar waarop men zich niet opnieuw kan aanmelden, ingaand vanaf de maand januari na afmelding.

Aantal deelnemers
In het programma staat aangegeven of het een gezinsactiviteit betreft waar meerdere personen aan deel kunnen nemen of dat het een activiteit is voor een lid +1. Zie het kopje leden voor de definitie hiervan.